استفاده ابزاری از دین

در جوامع دینی، یکی از نگرانی های همیشه، این بوده که فرد یا افرادی به منظور رسیدن به خواسته های خویش از دین و دینداران استفاده ابزاری کنند به عبارت دیگر از اعتقادات دینی مردم در جهت رسیدن به منافع شخصی یا گروهی بهره برداری کنند.

در همین هفته گذشته و در همین اجتماع کوچک دانشگاه خودمان دو مورد مرتبط با این موضوع نظرم را جلب کرد:

اول دانشجویی بود که برای اینکه با استاد به خصوصی درس داشته باشد استناد به تخصیص استاد خانم برای کلاسهای دانشجویان دختر داشت.

و دومی دانشجوی معتقدی بود که برای فرار از نمره بد و یا افتادن درس، از غیبت در امتحان طفره رفته بود و گواهی پزشکی ارائه نموده بود البته آن هم به سفارش بعضی دیگر از این نوع.

البته خیلی از مواردی که درخواست حذف پزشکی داشتند دور از صداقت بود ولی بعضی موارد بیشتر به چشم می آید.

این نکته هم لازم به ذکر است که روشها و سیاستهای اجرایی دانشگاه و یا حکومت نباید به گونه ای باشد که افراد به سمت استفاده ابزاری از دین و یا دروغ مصلحتی سوق داده شوند.

اما نتیجه اصلی که مد نظرم است این است که اگر یک جوان و دانشجو که هنوز در ابتدای راه قرار دارد به این روشها عادت کند و منفعتش را ببیند، در آینده، بیشتر از این، عمل خواهد کرد و نتیجه آن بدبینی به جامعه دینداران و اعتقادات دینی خواهد بود.

امید که خداوند توفیق دهد خودم و دیگران این اشتباهات را مرتکب نشویم.

/ 0 نظر / 7 بازدید