استاد خسروی

اولین بار یک روز صبح در دبیرستان، در مراسم صبحگاه چند دقیقه ای برایمان صحبت کرد. بسیار دلنشین بود. بعدها متوجه شدم که در مسجد حجت نزدیک فلکه برق (میدان بسیج) جلساتی برگزار می شود که ایشان هم در آن جلسات سخنرانی دارند و نوارهای سخنرانی ایشان در موضوعات مختلف موجود است که با دوستان تا چند وقت از این نوارها استفاده می کردیم.

بعدها که کانون فرهنگی را راه اندازی کردیم چند جلسه از ایشان دعوت کردیم در جلسات ما حضور یافتند تا اینکه برای تحصیل به تهران رفتم. حدود 7؛ 8 سالی ایشان را ندیده بودم تا اینکه پس از ازدواج یکی از دوستان آدرس جلسات هفتگی ایشان را برای زوجهای جوان به ما داد. به اتفاق همسرم در جلسات ایشان شرکت می کردیم که بعد از چند جلسه، همسر ایشان برای خانمها صحت می کرد و خود ایشان برای آقایان. واقعا ایشان در گفتار و رفتار الگو و نمونه می باشد.

هم اکنون نیز حدود 6 سالی است که از جلسات ایشان استفاده نکرده ام اما بعضی اوقات در صدا و سیمای خراسان رضوی ایشان را دیده ام. از خداوند منان برای ایشان و خانواده شان توفیق روزافزون خواستارم.

/ 0 نظر / 7 بازدید