تغییر

تغییر در هر پدیده و شیئی انجام می شود و ما روزانه شاهد انواع تغییرات در خود و اطرافمان هستیم با سرعتهای متفاوت، بعضی موجب رضایت ما و برخی دیگر سبب رنجش و نگرانی ما می شوند.

به گفته استاد مقیمی در یکی از کلاسهایی که با ایشان داشتم تنها مورد ثابت در جهان، تغییر است

The only constant is change

پس باید با توجه به این امر از خیلی از نگرانیها دل شست

میکل آنژ: چه غصه هایی به خاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم

و برای رسیدن به آنچه مطلوب ماست سعی کرد تغییرات را مدیریت نمود.

/ 1 نظر / 11 بازدید

چه جمله تاثیرگذاری بود! ممنون.[گل][گل]