برنامه ریزی

تعریف مختصری از برنامه ریزی شامل تعیین اهداف، استراتژیها، سیاستها و برنامه رسیدن به آنها می باشد. آنچه در این تعریف اهمیت اساسی دارد تعیین اهداف است. در هر کار و فعالیتی در جنبه های مختلف زندگی چنانچه اهداف آن مشخص نگردد دچار پراکنده کاری و هرز رفتن انرژی و عمر شده و دستاوردهای به دست آمده ارزش چندانی ندارند. در واقع به جای اینکه آینده در دست شما باشد، شما را به سمت و سویی غیر از آنچه خواسته اید می برد.

برای تعیین هدف، داشتن آگاهی از جمله ملزومات اساسی بوده و انتخاب الگو و مشورت نیز از دیگر راهکارهای عملی آن می باشد.

داشتن برنامه برای رسیدن به اهداف نیز اهمیت کمتری از مشخص کردن اهداف ندارد.

البته هم در زمان تعیین هدف و هم در زمان برنامه ریزی برای رسیدن به هدف باید واقع بین و مثبت نگر بود تا از فرصتهای زندگی بیشترین بهره را کسب کرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید