نرم افزار مدیریت لیگهای ورزشی (برنامه ریزی، اجرا و پیش بینی)

این عنوان یکی از پروژه های انجام شده در سال قبل که توسط دو تن از دانشجویان به نامهای محمدرضا کمالی و حسن فرهادی انجام پذیرفت می باشد. پروژه کاربردی و مورد نیاز هیئتهای تربیت بدنی می باشد که متاسفانه در این زمینه از مکانیزاسیون خوبی برخوردار نیستند.

با توجه به گستره حوزه های مختلف ورزشی، این پروژه در حد مدیریت لیگهای دوره ای ورزشهای با توپ نظیر فوتبال، والیبال، تنیس روی میز بررسی و تهیه گردید و نتیجه حاصل به خوبی مدیریت مناسبی را برای یک لیگ ورزشی فراهم نمود.

امید که بتوان با توسعه این گونه نرم افزارها و کاربردی کردن آنها به صنعت ورزش کشور یاری رساند.

/ 0 نظر / 10 بازدید