رشته های تحصیلی فعال در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خراسان

 http://khorasan.ac.ir/

رشته های تحصیلی فعال در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خراسان به شرح زیر می باشد:

- کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات 

-  مهندسی برق -  کنترل
- مهندسی برق - مخابرات
- مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 

- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات-انتقال
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش فرایندها
- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ساخت و تولید
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق- قدرت
- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات-سوئیچ

- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر
- کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی حسابداری 

کاردان فنی برق الکترونیک
کاردان فنی برق مخابرات
- کاردانی علمی کاربردی کامپیوتر- نرم افزار

- کاردانی پیوسته نرم افزار
- کاردانی پیوسته الکترونیک عمومی
- کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی
-کاردانی پیوسته ساختمان- کارهای عمومی ساختمان
-کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی
-کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکی

 http://khorasan.ac.ir/

/ 3 نظر / 38 بازدید
دانشجو

[من نبودم]

دانشجو

[شکست]

دانشجو

[شیطان]