به سوی خدا برمی گردیم

درست برای روزی که آماده شده ای روز شادی و خوشی باشد و از مدتها قبل خود را مهیای آن کرده ای، اتفاقاتی رخ می دهد و خبرهایی می رسد که اثری از آن چه به انتظارش بودی نمی ماند و دلت فقط تنهایی می خواهد و خلوت.

خبر تصادف دانشجویت در جایی که رفتنش به آنجا شاید به دلیل کم کاری تو بوده باشد. خبر تصادف و فوت چندین نفر از اقوام یکی از دوستانت، و ...

فکر کنی که چرا؟

خداوند حکیم درست در زمانی که غرور و بی خبری فرا می رسد آنچنان تو را وادار به تفکر می کند که بیاندیشی و به افکار و اعمالت نگاهی دوباره افکنی و یادت نرود که هر چه داری، از لطف او و به دعای خیر دیگرانی است که تو را دوست دارند و نگرانت هستند

خدایا چنان کن سرانجام کار              تو خشنود باشی و ما رستگار

 

/ 0 نظر / 20 بازدید